logo


04 Ağustos 2014

Vatandaş sular altında, Neredesin Kadir Topbaş?

istAKP hükümeti sözde; Türkiye’nin gücüne güç kattı…

AKP’nin kötü belediyeciliğinin faturasını vatandaş ödedi. Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Belediyecilerle, öfkesi burnunda halk suların içinde yumruklaştı…

VATANDAŞ SUYA BATTI

sokakta botlar

Yaz yağmurunun perişan ettiği İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan bir ses çıkmıyor.

İstanbul susuzluktan kırılıyor, yağmurlar mega kenti perişan ediyor, belediye otobüsleri birer ölüm makinesine dönüşüyor, AKP iktidarının yerel yönetimlerdeki cilalı imajı tek tek dökülüyor. Yerel seçimden önce belediyecilik projelerini anlatmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Kadir Topbaş ise neredeyse nisan ayından bu yana ortalıkta gözükmüyor. İstanbullu doğal olarak soruyor: Neredesin Kadir Topbaş? Bu büyük kette yaşananlara verecek bir cevabın yok mu?
istanbul’­da ön­ce­ki gün ara­lık­lar­la sü­ren sa­ğa­nak ya­ğış, ye­rel yö­ne­tim­de 20 yıl­dır ik­ti­dar olan AK­P’­nin ‘çağ­daş be­le­di­ye­ci­li­k’ id­di­ası­nı yer­le bir eder­ken, kö­tü be­le­di­ye­ci­li­ğin fa­tu­ra­sı va­tan­da­şa çık­tı.

ist2

CADDELER SULAR ALTINDA

Ge­ce geç sa­at­ler­de ani­den bas­tı­ran yağ­mur ne­de­niy­le Bay­ram­pa­şa Ko­ca­te­pe Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan Şe­hir Par­kı Cad­de­si su­lar al­tın­da kal­dı. Olu­şan su bi­ri­kin­ti­sin­de ka­lan iki araç it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­dı. Be­le­di­ye ekip­le­ri, su bi­ri­kin­ti­le­ri­ni tah­li­ye et­mek için yo­ğun ça­ba sarf et­ti. Ekip­ler rö­gar­la­rı aç­mak için su bi­ri­kin­ti­le­ri­nin içi­ne gi­rdi.

FERİBOTLA MI GİDELİM?

Öte yan­dan, ara­cı­nın mah­sur kal­dı­ğı­nı söy­le­yen bir va­tan­daş be­le­di­ye ekip­le­ri­ni suç­la­dı. Söz­lü tar­tış­ma kı­sa sü­re­de su­yun için­de yum­ruk­laş­ma­ya dö­nüş­tü. Ba­zı va­tan­daş­lar olu­şan su bi­ri­kin­ti­si­ne tep­ki gös­te­re­rek, “Biz na­sıl ge­çe­ce­ğiz kar­şı­ya. Fe­ri­bot­la mı ge­çe­ce­ğiz. Her yağ­mur yağ­dı­ğın­da bu­nu ya­şı­yo­ru­z” de­di. İt­fa­iye ekip­le­ri olu­şan su bi­ri­kin­ti­sin­de ka­lan araç­la­rı kur­ta­rır­ken, be­le­di­ye iş­çi­le­ri de su­la­rı tah­li­ye et­ti.

Kaynak: Sözcü

Etiketler: » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

1+2 = ?