logo


06 Aralık 2015

Üçüncü dünya savaşı çıkabilir

Üçüncü dünya savaşı çıkabilir1

‘Kriz kahini’ olarak tanınan dünyaca ünlü iktisatçı Roubini’den korkutan uyarı

ABD’li profesör Roubini’ye göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki istikrarsızlık dünyayı tehdit eder hale geldi. Çöken devletlerin yeniden yapılanması sağlanmaz ve bölgedeki insanlara fırsat tanınmazsa yeni bir dünya savaşı kaçınılmaz.

Bölgede12 ülkenin gemileri cirit atıyor

Dün­ya­nın en say­gın eko­no­mist­le­ri ara­sın­da gös­te­ri­len, Ame­ri­ka­lı pro­fe­sör No­uri­el Ro­ubi­ni (57), son ma­ka­le­de dün­ya­nın kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu bü­yük teh­li­ke­ye dik­kat çek­ti. 2008’de dün­ya­yı sar­san eko­no­mik kri­zi ön­ce­den bil­di­ği için adı “k­riz ka­hi­ni”­ne çı­kan Ro­ubi­ni, Av­ru­pa­’ya ‘mül­te­ci kri­zi­’ ola­rak yan­sı­yan Ku­zey Af­ri­ka ve Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­de­ki ka­os or­ta­mı­nın tüm dün­ya­yı sar­sa­cak bir nok­ta­ya gel­di­ği uya­rı­sı yap­tı. Av­ru­pa­’nın ken­di için­de­ki bö­lün­müş­lü­ğün, so­run­la­ra doğ­ru çö­züm­le­rin bu­lun­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği­ni be­lir­ten Ro­ubi­ni şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

AVRUPA’NIN STRATEJİSİ YOK

Av­ru­pa Bir­li­ği ku­rum­la­rı, bı­ra­kın sı­nır­la­rın­da aci­li­yet arz eden is­tik­rar­sız­lık ve şid­det so­ru­nu­nu çöz­me­yi, mül­te­ci ve göç­men akı­mı ko­nu­sun­da he­nüz or­tak bir stra­te­ji be­lir­le­ye­bil­miş da­hi de­ğil­ler.
Or­ta­do­ğu­’da, Ku­zey Af­ri­ka­’da yak­la­şık 20 mil­yon yer de­ğiş­tir­miş in­san var. Av­ru­pa 1 mil­yon mül­te­ci­yi haz­met­mek­te so­run ya­şı­yor­sa, enin­de so­nun­da kar­şı­sı­na çı­ka­cak bu 20 mil­yon­la na­sıl ba­şa çı­ka­cak? Av­ru­pa dış sı­nır­la­rı­nı ko­ru­ya­maz­sa, Schen­gen Ant­laş­ma­sı çö­ke­cek. Mül­te­ci­le­re ka­pı­la­rı ka­pat­mak ise ha­li­ha­zır­da mil­yon­lar­ca mül­te­ci­yi ka­bul et­miş olan Tür­ki­ye, Lüb­nan ve Ür­dün gi­bi ül­ke­le­ri is­tik­ra­sız­laş­tır­mak, so­ru­nu da­ha da kö­tü bir ha­le ge­tir­mek­ten baş­ka işe ya­ra­maz. Mül­te­ci­le­ri tut­ma­sı için Tür­ki­ye­’ye pa­ra ver­mek hem çok ma­li­yet­li hem de sür­dü­rü­le­bi­lir ol­mak­tan uzak. Özel­lik­le Or­ta­do­ğu­’ yu ye­ni­den in­şa ede­bil­mek için, ma­li kay­nak­la­rı har­ca­ma ko­nu­sun­da an­cak Mars­hall Pla­nı gi­bi bü­yük bir plan­la, uzun dö­nem­li bir is­tik­rar sağ­la­ya­bil­mek müm­kün ola­bi­lir. Pe­ki Av­ru­pa bu­nun için pa­yı­na dü­şe­ni öde­me­ye ha­zır mı? Bu kri­zin çö­zü­mü ma­li an­lam­da Av­ru­pa ve dün­ya için pa­ha­lı bir be­del olur. Fa­kat bu­nun al­ter­na­ti­fi ka­os­tur ve bun­lar ya­pıl­maz­sa, Üçün­cü Dün­ya Sa­va­şı baş­lar.”

‘Stratejik ortak düşman oldu; çar, sultana karşı’
İngiltere­’de ya­yın­la­nan ve dün­ya­nın en say­gın ha­ber der­gi­le­rinden olan The Eco­no­mist bu haf­taki sa­yı­sın­da, Tür­ki­ye­’nin ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal eden Rus sa­vaş uça­ğı­nı dü­şür­me­si­nin ar­dın­dan An­ka­ra ile Mos­ko­va ara­sın­da baş­la­yan kriz­le il­gi­li ge­niş bir ha­be­re yer ver­di. ‘Çar, sul­ta­n­a kar­şı­’ baş­lı­ğıy­la ve­ri­len ha­ber­de, Tür­ki­ye­’ nin Rus­ya­’nın stra­te­jik or­ta­ğıy­ken, ana düş­ma­na dö­nüş­tü­ğü be­lir­til­di. Haberde ‘Rus­ya, Tür­ki­ye ile si­lah­lı sa­vaş is­te­mi­yor. Ti­ca­ri sa­vaş, bel­ki­… Rus­ya­, Tür­ki­ye­’yi ar­tık ‘I­Şİ­D’­in suç or­ta­ğı­’ di­ye an­ma­ya baş­la­dı. Yıl­la­rın dip­lo­ma­si­si­nin yap­tı­ğı­nı, Türk je­tin­den atıl­mış bir bom­ba mah­vet­ti. Stratejik ortak olarak görülen Türkiye ani­den ana düş­ma­n ha­li­ne gel­di­. K­rem­li­n’­in baş pro­pa­gan­dis­ti Di­mit­ri Ki­se­lev, tüm pa­zar ak­şa­mı­nı Tür­ki­ye­’yi yer­den ye­re vu­rmakla geçirdi” denildi.

Akdeniz savaş gemisi kaynıyor
SURİYE ve Irak’ta yaşanan son gelişmeler, dinci terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan saldırılar, Akdeniz’i de hareketlendirdi. Birçok ülke bölgeye savaş gemilerini konuşlandırdı. Akdeniz’deki son tablo şöyle:
TÜRKİYE: 34 GEMİ
20 muhrip, 14 yardımcı gemi var. Bu gemilerden 3 korvet, 1 denizaltı, 1 hücum bot ve 1 fırkateyn sürekli olarak Akdeniz’de hareket halinde. Keşif ve gözetleme görevleri yapıyor.
RUSYA: 13 GEMİ
Suriye’nin Lazkiye bölgesinde hava üssü ve Tartus’ta da deniz üssü bulunan Rusya’nın Akdeniz’de 13 gemisi bulunuyor. Bu gemilerden 4’ünün muhrip 9’unun ise yardımcı gemi olduğu belirtildi.
ABD: 3 GEMİ
ABD’nin 3 muhrip gemisi var. Ancak Körfez’de de bir uçak gemisi ve muharip gemileri bulunuyor.
FRANSA: 5 GEMİ
Paris saldırılarının ardından Akdeniz’deki varlığını artırdı. Ülkenin tek uçak gemisi Charles de Gaulle bölgeye gönderildi. 2 muhrip gemi, 1 fırkateyn ve 1 istihbarat gemisi de var.
İTALYA: 2 GEMİ
İtalya da bölgede uzun süredir 1 fırkateyn ile 1 denizaltı bulunduruyor.
DİĞER ÜLKELER
İngiltere, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda’nın da Akdeniz’de birer gemilerinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak:Sözcü

Etiketler: » » » » » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

10+8 = ?