logo


31 Ekim 2015

THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu!

THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu

3 saat uçağın içinde bekleyen 2 hastayı Almanlar kurtardı…

Rezalet,THY’­nin 7 Eki­m günü İs­tan­bu­l’­dan 19.30’da kal­kan Stutt­gart se­fe­rin­de ya­şan­dı. Tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­lan bir has­ta ile kal­ça­sı kı­rı­lan Ner­mi­ye Ba­şak (80), bu uçak­la Al­man­ya­’ya gi­di­yor­du. Uçak 20.45’te Stutt­gar­t’­a in­di. Yol­cu­lar ve uçuş eki­bi uça­ğı terk et­ti. An­cak iki has­ta uçağın içinde unu­tul­du.

SAATLER geç­tik­çe 2 has­ta da acı­dan çığ­lık at­ma­ya ve uça­ğın du­va­rı­nı yum­ruk­la­ma­ya baş­la­dı. Ba­şa­k’­ın kı­zı Se­vim Ünal, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Uça­ğa gön­de­ri­len Kı­zıl­haç eki­bi has­ta­la­rı güç­lük­le tah­li­ye ede­bil­di. Ge­ce ya­rı­sı hastaneye götürülebilen Başak’ın kalp kri­zi ge­çir­di­ği ve ak­ci­ğer­le­rin­de ödem oluş­tu­ğu be­lir­lendi.

belge

Etiketler: » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

8+6 = ?