logo


Palamuta yağmur zammı!

palamutSon günlerde aniden bastıran yağmurlar nedeniyle palamut tezgahlarda 15 liraya satılmaya başlandı

Ha­va­la­rın mev­sim nor­mal­le­ri­nin dı­şın­da sey­ret­me­si ba­lık fi­yat­la­rı­nı da et­ki­le­di. 1 Ey­lü­l’­de baş­la­yan ba­lık se­zo­nuy­la bir­lik­te ki­lo­su 3 li­ra­ya ka­dar dü­şen pa­la­mut fi­yat­la­rı son dö­nem­de yağ­mur­lar­la bir­lik­te tek­rar yük­se­li­şe geç­ti. Kum­ka­pı Ba­lık Pa­za­rı­’n­dan pa­la­mu­tun ta­ne­si 15 li­ra­ya ka­dar çıktı.

Ham­si 13 li­ra
Ön­ce­ki haf­ta 8 li­ra­ya ka­dar fi­ya­tı ge­ri­le­yen ham­si­nin ki­lo­su, son birkaç gün­dür el­ve­riş­siz ha­va ko­şul­la­rı­na bağ­lı ola­rak 13 li­ra­ya ka­dar yük­sel­di. Kum­ka­pı Ba­lık Pa­za­rı­’n­da çipu­ra­nın ta­ne­si 20-25 li­ra, lev­re­ğin ta­ne­si 20-30 li­ra ara­sın­da alı­cı bu­lur­ken, is­tav­ri­tin ki­lo­su 10-13 li­ra ara­sın­da sa­tı­lı­yor. Kum­ka­pı Ba­lık­çı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ha­run Yıl­dız, fi­yat­la­rın ha­va ko­şul­la­rı­na bağ­lı de­ğiş­ken­lik gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Yıl­dız,”Da­ha se­zo­nun ba­şın­da­yız. An­cak za­man için­de is­tik­ra­ra ka­vu­şa­ca­k” de­di.

Etiketler: » » » » » »
Share


#

SEN DE YORUM YAZ

7+10 = ?