logo


Öcalan PKK için araç istedi!

pkkÖcalan PKK’lılara araç istemiş… BDP lideri Demirtaş, Öcalan’ın “Araçlarla sınır dışına çıkılmış olsaydı geri çekilme hızlı tamamlanacaktı.” dediğini aktardı.

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş ’­ın, İm­ra­lı­’da­ki son gö­rüş­mey­le il­gi­li bir ga­ze­te­ye ver­di­ği rö­por­taj­da, PKK’­nın ge­ri çe­kil­me sü­re­cine iliş­kin önem­li bir ay­rın­tı yer al­dı. De­mir­taş, Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ge­ri çe­kil­me sü­re­ci­nin 1 Ha­zi­ra­n’­da ta­mam­lan­ma­sı­nı ön­gör­dü­ğü­nü söy­le­ye­rek, “Bir ya­sa çı­ka­rıl­ma­lı ve ge­ri çe­kil­me ya­say­la ol­ma­lı” di­yor­du.

“Bu­nu öner­di­ği gün­ler­de eğer Öca­la­n’­ın ön­gör­dü­ğü çer­çe­ve­de bir ya­sa çı­ka­rıl­mış ol­say­dı ve ge­ri çe­kil­me ya­sa­ya da­ya­na­rak ale­ni bir şe­kil­de ya­pıl­mış ol­say­dı bel­ki de 1 Ha­zi­ra­n’­a ka­dar ta­mam­lan­mış ola­cak­tı­” id­da­sın­da bu­lun­du. De­mir­taş, Öca­la­n’­ın bu ko­nu­ya iliş­kin “Ge­ril­la­lar yü­rü­ye­rek de­ğil çı­kan ya­sa mu­ka­bi­lin­ce araç­lar­la sı­nır dı­şı­na çık­mış ola­cak­tı ve böy­le­ce ge­ri çe­kil­me çok hız­lı ta­mam­lan­mış ola­cak­tı. Fa­kat hü­kü­met be­nim öne­ri­mi dik­ka­te al­mak ye­ri­ne ya­sa­yı çı­kar­ma­ma­yı ter­cih et­ti. Ge­ri çe­kil­me­yi do­ğal­lı­ğın­da ya­vaş­lat­tı yü­rü­ye­rek gi­dil­di­ği içi­n” de­di­ği­ni ak­tar­dı.

KA­NAT MI TA­KA­CAK­LAR

Bugün’ün haberine göre; De­mir­taş, ge­ri çe­kil­me sü­re­cin­de ka­ra­kol ya­pım­la­rı ve as­ke­ri amaç­lı ba­raj ya­pım­la­rı­na hız ve­ril­di­ği­ni de söy­le­ye­rek, “Hü­kü­met da­hil her­kes şu­nu iyi bi­li­yor ki in­san­lar ka­nat ta­kıp uçup gi­de­mez­ler. Mev­sim ve do­ğa ko­şul­la­rı var. Bü­tün bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da be­nim ilk aşa­ma­da be­lirt­ti­ğim hız­lı ge­ri çe­kil­me­nin ger­çek­leş­me ko­şul­la­rı za­ten oluş­ma­mış­tı­.” de­di.

Öymen: Dünyada örneği yok CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Öcalan’ın “araç talebi”ne tepki gösterdi. Öymen, “Dünyada örneği yok. Çekilmenin kendisi zaten hukuksuz. Anayasa ve yasaların vermediği bir yetkiyle çekilin deniliyor. Suç işlemiş örgüt üyeleri, elini konulu sallayarak sınırdan geçiyor. Üstelik Irak istemediği halde hükümet yetkilileri ‘Irak’a gidin’ diyor. Esas olarak çekilme hukuksuzken, bir de araçla yurtdışına çıkarılmaları kabul edilemez, hukuksuzdur.” dedi.

Etiketler:

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

3+3 = ?