logo


07 Ağustos 2014

Kendi söyledi kendi yalanladı!

Emine-Erdogan_Başbakan, Ağustos 2004’te, “Ben Gürcüyüm” diye açıkladığı kökenini seçime 72 saat kala değiştirdi: Benim için Gürcü dediler. Daha çirkin şeylerle Ermeni diyen de oldu…

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki akşam NTV-Star ortak yayınına çıktı. Canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçiminden Yüksek Askeri Şura kararlarına, Emniyet’teki ‘paralel’ operasyondan yüksek yargıya kadar birçok konuda kendisine yöneltilen çanak sorulara yanıt veren Erdoğan’ın en çarpıcı açıklaması etnik kökeni hakkında oldu.
Başbakan, İstanbul Maltepe’de geçen hafta yaptığı mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “Sen Alevisin”, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için de “Sen Zazasın” demişti. Erdoğan bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine “Ben köken itibariyle Rizeliyim doğma büyüme İstanbulluyum bu kadar. Benim için Gürcü diyen oldu. Birisi çıktı çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Dedemden de öğrendiğim şey ben Türküm. Eline kalem alan istediği gibi yazıyor” diye konuştu.

Ermeni ve Gürcüler hakkındaki ifadeleri büyük tepki çeken Erdoğan’ın, 11 Ağustos 2004’te Gürcistan gezisi sırasında “Ben de Gürcü’yüm, ailemiz Batum’dan Rize’ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir” diyerek, Gürcü olduğunu gururla anlatmıştı. Erdoğan’ın bu ifadesi, internetteki en geniş ansiklopedilerden olan Vikipedi’de de yer alıyor.

Başbakan daha önce ne dedi, sonra ne oldu!

KÜRT SORUNU 24 Ara­lık 2002: Tür­ki­ye­’de Kürt so­ru­nu yok. So­run var di­ye ina­na­cak­san so­run olur, yok der­sen so­run or­ta­dan kal­kar. 10 Ağus­tos 2005: Her so­ru­na il­la ki bir ad koy­mak ge­re­ki­yor­sa is­ter “kö­ke­ni Kürt va­tan­daş­la­rı­mı­zın top­lum­sal ta­lep­le­ri­” de­yin, is­ter “Gü­ney­do­ğu so­ru­nu­” de­yin, is­ter­se­niz “Kürt so­ru­nu­” de­yin.

TC VATANDAŞLIĞI
15 Ağus­tos 2005: Et­nik un­sur­lar var­dır. Kür­t’­ü var­dır, La­z’­ı, Çer­ke­z’­i, Gür­cü­’sü, Ar­na­vu­t’­u, Boş­na­k’­ı, Tür­k’­ü var­dır. Bun­lar ül­ke­miz­de bir alt kim­lik­tir. Bu­nun bir tek üst kim­li­ği var­dır; o da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı­dır.
21 Ağus­tos 2005: Ül­ke­miz­de Laz da var, Boş­nak da var, Ar­na­vut da var, Çer­kez de var. 30’a ya­kın et­nik kim­lik var. Bu­nun­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­lı­ğı­nı bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­ya­lım.

PKK İLE GÖRÜŞME
21 Ağus­tos 2010: (PKK’­yı kast edi­yor) Bi­zim bun­lar­la bir ara­ya otur­du­ğu­mu­zu söy­le­me şe­ref­siz­li­ği­ni ya­pan­lar he­sa­bı­nı ve­re­cek­ler­dir. Ma­sa­ya otur­du­ğu­mu­zu söy­lü­yor­sa­nız, id­di­anı­zı is­pat­la mü­kel­lef­si­niz.
24 Ağus­tos 2010: (PKK’­yı kast edi­yor) Biz si­ya­si ik­ti­dar ola­rak ma­sa­ya otur­ma­yız, dev­le­tin is­tih­ba­rat ku­rum­la­rı bu gö­rüş­me­le­ri ya­par.

TEK DİN, TEK DİL
Ara­lık 2010: (Mec­lis ko­nuş­ma­sı) De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım be­nim mil­le­ti­min di­li tek­tir.
26 Ma­yıs 2011: Ben ne ‘tek di­l’ de­dim, ‘ne tek di­n’ de­dim. Hiç­bir yer­de be­nim böy­le bir ifa­dem yok. On­lar ya­lan ma­ki­ne­si.

BAŞKANLIK SİSTEMİ
1993: Baş­kan­lık sis­te­mi­nin or­ta­ya çı­kı­şı Ame­ri­kan em­per­ya­liz­min bi­ze bir tav­si­ye­si­dir.
2011: Baş­kan­lık sis­te­mi gön­lüm­de var. Ama il­la ola­cak di­ye bir di­ren­cim yok. Mil­le­tin tak­di­ri ney­se o. Tar­tı­şıl­sın di­yo­rum.

Etiketler: » » » » » » » » » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

8+1 = ?