logo


Karaburun’da taş ocağına izin yok

İzmir Bölge İdare Mahkemesi eski başkanı olan yöre sakinlerinden Hüseyin Çelikkol, 4’üncü İdere Mahkemesi’nde dava açarak ocak ruhsatını iptal ettirdi. Mahkemenin kararı Danıştay 8’inci Dairesi tarafından da onandı.

Kösedere Köy’ünde oturan Hüseyin Çelikkol, üç yıl önce avukatı Şehrazat Mercan aracılığıyla İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nde, ocak kurmak için ruhsat alan Odtim İnş.Tur.Mad. Paz.Ltd ‘ne izin veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına karşı ruhsatın iptali için dava açtı. Davaya, Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Çkonutre Kültür Turizm Birliği de müdahil oldu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi eski başkanı Çelikkol, dava dilekçesinde, mermer işletme izni verilen sahanın, zeytin ve meyve ağaçlarının bulunduğu bahçesine 500 metre mesafede olduğu, 3500 sayılı Yasa hükümleri uyarınca zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, zeytinlerin yetişmesine engel olacak tesislerin yapılamayacağını, ayrıca sahanın 1’inci derece doğal SİT alanı içinde kaldığını, doğal SİT alanlarında maden ocağı açılamayacağını belirterek verilen iznin iptalini istedi.

Geçen yıl haziran ayında karar veren İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, ‘Anılan hükümler karşısında; İl Tarım Müdürlükleri tarafından zeytinlik sahaların tesbit edilerek haritalanması, Bakanlık tarafından da maden işletme izni başvurusu sırasında ilgili kurumdan görüş alınarak bu alanlara en az 3 kilometre mesafede bulunan tesislere izin verilmemesi gerektiği açık olup, davalı idare tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, dava konusu maden işletme sahasının bulunduğu alandaki zeytinlik sahaların tespit edilerek haritalanması ve işletme izni verilecek maden sahasına mesafesinin belirlenerek yasada belirtilen mesafeden yakın olması halinde izin verilmemesi gerekirken bu yükümlülükler yerine getirilmeden tesis edilen dava konusu işlemde mkonutzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan bu nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararın temyizi için Danıştay’a başvurdu. Temyiz incelemesi yapan Danıştay 8’inci Dairesi, geçtiğimiz aylarda karar verdi. Daire kararında, ‘İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir’ denildi. Verilen karar ile yarımadada bulunan meyve ve zeytin ağaçları kurtuldu.

Etiketler: » » » »

Share