logo

Kanserle savaşta bitkisel mucize

kanser-45Meme kanserinde farkındalık ayında bir farkındalık da şifalı bitkilerden…

Kanser araştırmaları yapan Amerikalı ve Alman doktorlara göre; kanseri önlemek ve tedavi etmek yüzde yüz saf, doğal ve katkısız üretilen Çörek Otu Nar Çekirdeği ve Keten Tohumu Yağıyla mümkün.

Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul edilen Ekim ayıyla birlikte, kanserle mücadeledeki son gelişmeler de yapılan bir dizi etkinlikle masaya yatırılıyor. Tıp dünyası başta olmak üzere bilim adamlarının bu konudaki çalışmaları, yakın bir gelecekte kanserin insanlığın korkulu rüyası olmaktan çıkacağı yönünde umut vaat ediyor.

Bu bilimsel çalışmalar arasında, doğadan gelen mucize diye yorumlanan bitkisel yağlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, kanserle mücadeleye yepyeni bir boyut getiriyor. Dünyanın dört bir yanında, bilim adamlarının uzun yıllardan beri yaptıkları deneyler ve araştırmalar, kanserden koruduğu kanıtlanan bitkisel yağların, kanser tedavinde de etkin rol oynadığını gösteriyor. Şu ana kadar yapılan çalışmaların kanıtlanan sonuçlarına göre, tam saflıkta doğal ve katkısız üretilen Çörek Otu Yağı, Nar Çekirdeği ve Keten Tohumu Yağı’nın kanseri önlemede ve tedavisinde yardımcı etkisiyle dikkat çekiyor.

MEME KANSERİNE ÇÖREK OTU YAĞI
Halk di­liy­le “her der­de de­va­” di­ye ni­te­len­di­ri­len Çö­rek Otu Ya­ğı, bi­lim adam­la­rı­nın üze­rin­de en çok araş­tır­ma yap­tık­la­rı bit­ki­sel yağ­lar ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alı­yor. Son za­man­lar­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, çö­rek otu­nun özel­lik­le sa­vun­ma sis­te­mi üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni peş pe­şe or­ta­ya ko­yu­yor.

Ame­ri­ka­’da şim­di­ye ka­dar ya­pı­lan en kap­sam­lı araş­tır­ma ola­rak ka­bul edi­len, AB­D’­de­ki Gü­ney Ca­ro­li­na Hil­ton He­ad İs­land Kan­ser Araş­tır­ma La­bo­ra­tu­va-rı­’n­da ya­pı­lan en son araş­tır­ma­la­ra gö­re;

corek-otu-sli

Çörek Otu Yağı (Nigella Sa­ti­va) tü­mö­rün bü­yü­me­si­ni yüz­de 50 ora­nın­da azal­tı­yor. Bu araş­tır­ma­dan çı­kan so­nuç­lar; yüz­de 100 do­ğal çö­rek otu ya­ğı­nın, ke­mik ili­ği bü­yü­me ora­nı­nı yüz­de 250 gi­bi bir ra­ka­ma çı­kar­dı­ğı­nı ve tü­mö­rün bü­yü­me­si­ni de ya­rı ya­rı­ya azalt­tı­ğı­nı gösteriyor.

Me­me kan­se­ri baş­ta ol­mak üze­re, pros­tat, ve cilt kan­ser­le­rin­de, kan­ser­li hüc­re­le­rin ge­li­şi­mi­ni ya­vaş­lat­tı­ğı tes­pit edi­len Çö­rek Otu Ya­ğı, kan­ser te­da­vi­sin­de ol­du­ğu ka­dar, kan­ser­den ko­run­ma­da da et­kin rol oy­nu­yor. Özel­lik­le de ko­lon (kalın bağırsak) kan­se­ri­ni en­gel­le­di­ği bi­li­ni­yor.

Çö­rek Otu Ya­ğı, bün­ye­sin­de ta­şı­dı­ğı Ome­ga-3 ve Ome­ga-6 yağ asit­le­ri ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni de güç­len­di­re­rek, vü­cu­du tah­rip eden mik­rop­la­ra kar­şı, vü­cut di­ren­ci­ni art­tı­rı­yor. Kan­ser­den AID­S’­e ka­dar bir­çok ölüm­cül has­ta­lı­ğın te­da­vi­sin­de et­ki­li olan bu yağ, il­ti­hap en­gel­le­yi­ci özel­li­ği ile, do­ğal an­ti­bi­yo­tik ola­rak da dik­ka­ti çe­ki­yor.

LÖSEMİYE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI
An­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan son de­re­ce zen­gin olan do­ğal, kat­kı­sız ve tam saf­lık­ta üre­ti­len nar çe­kir­de­ği ya­ğı ise; baş­ta lö­se­mi ol­mak üze­re ba­zı kan­ser tür­le­ri­ne de iyi ge­li­yor. Nar çe­kir­de­ği ya­ğı, kan­ser te­da­vi­sin­de ol­du­ğu ka­dar, kan­ser­den ko­run­ma­da da an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile çok önem­li bir ro­le sa­hip.Hüc­re­le­ri ko­ru­ya­rak, kan­ser ris­ki­ni azal­tı­yor.

nar-cekirdegi-yagi-sli

UZMANLARIN ÖNERİSİ
Nar çe­kir­dek ya­ğı­nın ya­pı­sın­da Pu­ni­cic asi­tin ya­nı sı­ra an­ti­ok­si­dan özel­lik­le­ri, yük­sek oran­da da E vi­ta­mi­ni bu­lun­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, Nar çe­kir­de­ği ya­ğı üç çift bağ içe­ren kon­ju­ge yağ asit­le­ri­ni (CLA) ya­pı­sın­da bu­lun­du­ran en­der bit­ki­sel kö­ken­li yağ­lar­dan­dır.

kanser-1-45

Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da Nar çe­kir­de­ği ya­ğı­nın me­me kan­se­rin­de kan­ser­li hüc­re­le­rin ken­di ken­di­ni yok et­me­si­ni (apop­to­sis) teş­vik et­ti­ği yo­lun­da da bul­gu­lar or­ta­ya kon­muş­tur. (Tek­ni­on-İs­ra­il Ens­ti­tü­sü- Dr Ep­hra­im Lansky, Dr. Mar­tin Gold­man-Ho­us­ton MD An­der­son kan­ser mer­ke­zi do­çen­ti Dr. Lansky)
Öte yan­dan, Nar çe­kir­de­ği ya­ğı­nın için­de­ki Kon­ju­ge yağ asit­le­ri­nin üç çift bağ ta­şı­ma­sı özel­li­ği­nin lö­se­mi hüc­re­le­riy­le mü­ca­de­le­de iki çift bağ bu­lun­du­ran yağ asit­le­ri­ne gö­re da­ha üs­tün ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. (Dr. Kimy)
İçe­ri­ğin­de­ki K ve C vi­ta­min­le­ri­nin ya­nı sı­ra po­tas­yum ve de­mir ba­kı­mın­dan da zen­gin olan nar çe­kir­de­ği ya­ğı, en­fek­si­yon­la­ra kar­şı vü­cut di­ren­ci­ni art­tı­rı­yor. Ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni de güç­len­di­ri­yor.

Uz­man­lar; kan­ser­den ko­run­ma­da et­kin rol oy­na­yan tam saf­lık­ta­ki nar çe­kir­de­ği ya­ğı ile yi­ne tam saf­lık­ta el­de edil­miş çö­rek otu ve ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nı öne­ri­yor­lar.
Kan­se­rin as­lın­da bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lı­ğı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken kan­ser has­ta­lı­ğı üze­rin­de araş­tır­ma ya­pan uz­man­lar;
“Çö­rek otu ya­ğı, nar çe­kir­de­ği ve ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­ci et­ki­si bir­leş­ti­ğin­de, vü­cut­ta­ki kan­ser ris­ki bü­yük öl­çü­de or­ta­dan kal­ka­r” di­yor­lar.

KANSERLİ HÜCREYE KETEN TOHUMU
Ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın kan­se­re iyi gel­di­ği ise, çok uzun yıl­lar­dan be­ri bi­li­ni­yor. 1951’de bu ya­ğın kan­se­re iyi gel­di­ği­ni ha­zır­la­dı­ğı ke­ten to­hu­mu ya­ğı di­ye­ti ile ka­nıt­la­yan ve bu ne­den­le No­be­l’­e aday gös­te­ri­len 6 ödül­lü Al­man Dr. Jo­han­na Bud­wig, o ta­rih­te pek çok kan­ser­li has­ta­yı iyi­leş­tir­miş­ti.
Bes­len­me­de alı­nan li­nol-asit ek­sik­li­ği­nin vü­cut­ta ok­si­das­yo­na se­bep ol­du­ğu­nu ve bu­nun da baş­ta kan­ser ol­mak üze­re pek çok kro­nik has­ta­lı­ğa yol aç­tı­ğı­nı söy­le­yen Dr. Bud­wi­g’­in di­ye­ti, da­ha son­ra 1990 yı­lın­da On­ko­log Dr. Dan C. Ro­ehm ta­ra­fın­dan da ye­ni­den ele alın­dı. Dr. Ro­ehm, Ke­ten To­hu­mu Ya­ğı Di­ye­ti­’nin dün­ya­da kan­ser­le sa­vaş­ta gel­miş geç­miş en iyi ve en ba­şa­rı­lı di­yet ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

keten-tohumu-yagi-sli

To­ron­to Üni­ver­si­te­si­’n­den Dr. L. Thomp­so­n’­un ke­ten to­hu­mu ya­ğı üze­rin­de­ki araş­tır­ma­la­rı­nın so­nuç­la­rı ise, as­rın der­di di­ye ni­te­len­di­ri­len kan­ser­le mü­ca­de­le­de ye­ni bir umut ol­du.
Ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın içe­ri­ğin­de­ki “lig­na­n” ad­lı mad­de­nin, me­me kan­se­ri baş­ta ol­mak üze­re, pros­tat, ra­him ve ka­lın ba­ğır­sak kan­se­rin­den ko­ru­du­ğu ka­nıt­lan­dı.
Ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın ye­ni kan­ser hüc­re­le­ri­nin olu­şu­mu­nu en­gel­le­di­ği­ni tes­pit eden Dr. Thomp­son, ke­ten to­hu­mu ya­ğın­da­ki ös­tro­jen hor­mo­nu­na ben­zer bir mad­de olan “lig­na­n”­la­rın, ay­nı za­man­da di­ğer to­hum­la­ra oran­la yüz­de 75 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu da or­ta­ya koy­du.
Bu özel­li­ği ile ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın ak­ci­ğer tü­mör­le­ri­ne kar­şı da ko­ru­yu­cu ol­du­ğu­nu öne sü­ren Dr. Thomp­son, ke­ten to­hu­mu ya­ğı­nın sa­de­ce kan­ser­den ko­run­ma­da de­ğil, kan­ser te­da­vi­sin­de de et­kin rol oy­na­ya­ca­ğı­nı, Dr. Bud­wig ve Dr. Ro­eh­m’­den son­ra bir kez da­ha ka­nıt­la­mış ol­du.

Etiketler: » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+5 = ?