logo


İşte Erdoğan’ın sağlık durumu: Doktoru açıkladı!

erdoğanAKP Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Somali ziyaretini neden ertelendiğini açıkladığı sırada durgun ve yorgun tavrı dikkat çekmişti. Bu görüntüler sonrasında Erdoğan’ın rahatsız olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara cevap gecikmedi.

AKP vekil Cevdet Erdöl, doktorluğunu yaptığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlığına ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan’ın hasta olduğuna dair söylentileri yalanlayan Erdöl, herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını söyledi ve “Dünya’nın en fit liderleri arasında Cumhurbaşkanımız da gösterilmiş. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?” diye sordu. Erdöl’ün Erdoğan’ın tercih etmediği içeceklerden birinin çay olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Er­do­ğan’ın dok­to­ru ve AKP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­döl, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ya­pı­lan ya­yın­lar hak­kın­da Vah­det gazetesine de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

“Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın sağ­lı­ğı ile il­gi­li bir so­ru­nu yok­tu­r” di­yen Er­döl şöy­le de­vam et­ti: “Bi­raz ön­ce bir ar­ka­da­şı­mız söy­le­di. Bir Ame­ri­kan der­gi­sin­de ya­yın­lan­mış. Dün­ya’nın en fit li­der­le­ri ara­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı­mız da gös­te­ril­miş. Bun­dan da­ha baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek var mı?”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

8+7 = ?
#

İşte Erdoğan’ın sağlık durumu: Doktoru açıkladı!” için 1 yorum

  1. TipAdam : diyor ki:

    Dünyanın en fit liderleri arasında mı gösterilmiş gerçekten mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Gerçi kilo ve yağ durumuna göre fitliği konu alanlarda var, hal öyle olunca normal bir sonuç. Allah hiç kimseye sağlık sorunu vermesin ayrıca…

    0