logo

Hangi burç hangi mesleği işaret eder?

astroloji_burc-mklBir do­ğum ha­ri­ta­sın­da mes­le­ki an­lam­da in­ce­len­di­ğin­de ön­ce­lik­li ola­rak yük­se­len bur­cu­nu­zun de­re­ce­si, 1. evi­ni­ze yer­leş­miş olan ge­ze­gen­ler siz­le­rin yat­kın ol­du­ğu iş­ler ko­nu­sun­da fi­kir­ler ver­mek­te­dir.

Ar­dın­dan ha­ri­ta­da ki di­ğer ge­ze­gen­le­rin Gü­ne­ş’­e gö­re or­yan­tal/ok­si­dan­tal yer­le­şim­ler de­ğer­len­di­ri­lir, 10. evi­ni­zi ke­sen burç (10. ev iş ve ka­ri­ye­ri­ni­zi il­gi­len­di­ren bö­lüm­dür) ve bu­ra­da yer­leş­miş olan ge­ze­gen­ler ana­liz edi­lir, ha­ri­ta­mız­da şans nok­ta­sı ve açı­la­rı ya­pa­bi­le­ce­ği­miz mes­lek­ler hak­kın­da gü­zel ipuç­la­rı ver­mek­te­dir. Yi­ne özel bir for­mül ile he­sap­la­nan mes­lek nok­ta­sı ve gö­rü­nüm­le­ri göz önü­ne alı­nır… Bu ve bu­na ben­zer baş­ka yön­tem­ler ve gös­ter­ge­ler­de in­ce­le­ne­rek ki­şi­nin han­gi mes­lek­le­re yat­kın ola­bi­le­ce­ği ve han­gi mes­lek tür­le­rin­de da­ha ba­şa­rı­lı ola­bi­le­cek­le­ri sap­ta­na­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le üni­ver­si­te se­çim za­ma­nın­da, bu sap­ta­ma­lar bir çok gen­cin çok da­ha doğ­ru ve bi­linç­li ka­rar ve­re­bil­me­si adı­na önem­li bir yol gös­te­ri­ci­dir.
Ge­nel ola­rak burç­la­rın tem­sil et­tik­le­ri bel­li iş kol­la­rı ve sek­tör­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Unut­ma­mak ge­re­kir ki, mes­lek gös­ter­ge­le­ri bir do­ğum ha­ri­ta­sı üze­rin­de ta­yin et­mek özen­li ve cid­di bir ça­lış­ma ge­rek­mek­te­dir, bu­ra­da ya­zı­lan­lar sa­de­ce bir mi­nik bil­gi­len­dir­me amaç­lı­dır.

Koç ve yükselen Koç;
Yönetici gezegeni Mars olduğundan dolayı, daha efor ve güç gerektiren, fiziksel anlamda fazlaca yorulacakları, önce kendi daha sonrasında başkaları ile yarışabilecekleri iş kolları sizler için çok uygun olacaktır. Lider ruhlu Koç burcu insanları, yönetimin kendi elinde olacağı iş sahalarında başarı kaydeder. Cesur ruhlu tavırları ile cesaret gerektiren her tür işin üstesinden gelir. İtfaiyeci, kendi işinin başında olan, havayolları çalışanı, orduda görev yapan, ordu çalışanı, cesaret gerektiren, hevesli, fiziksel olarak güç gerektiren işler, elektronik, bilim adamı, müzisyen, matematikçi, finansal konular, mühendislik, medya, telekominikasyon, agresif satış işiyle uğraşan, avcı, otel çalışanı, profesyonel sporculuk, dansçı, dizaynır, ulak, moda endüstrisi, metalurji, madencilik, seyahat acentası, elektronik mühendisi, antrenör, kasap, şovmen, nörolog, demir çelik işleri ile ilgilenen kişiler, atletler, berberler, nalbantlık, kaçakçılık, marangozluk, hayır kuruluşları, kimyagerlik, dolandırıcılık, inşaat işçiliği, savunucular, dişçilik, çilingir, tamircilik, imalat işçileri, vurguncular, cerrahlar ve güreşçiler.

Boğa ve yükselen Boğa;
Yönetici gezegeniniz Venüs olduğundan dolayı, uzlaştırıcı, bir araya getirici, yaratıcı tarafınızı kullanabileceğiniz, estetik kaygılarınızı rahatlıkla tatmin edebileceğiniz, çalışırken sizi çok fazla yormayacak, arada minik kaçamaklar yapabileceğiniz iş kolları sizin için çok daha uygun olacaktır. Dikkat ederseniz çeşitli alanlarda başarı sağlamış birçok sanatçı boğa burcu olduğunu fark edebilirsiniz. Takım liderliği, takım koçluğu, yaşam koçluğu, bankacı, iş adamı, bahçe işleri, şarkıcı, sigortacı, finansal danışman, masör, market yöneticisi, bakkal, hemşire, makyöz, kuyumcu, inşaat işçisi, dekoratör, tat testi yapan, dedektiflik, oduncu, garson, dadı, öğretim görevlisi, vergi memuru, kasiyer, emlak danışmanı, reklam yönetmeni, çiçekçi, biyolog, kıyafet tasarımcısı. Animatör, mimarlık, sanat galericiliği, ortaklık gerektiren işler, güzellik uzmanları, hükümet için çalışanlar, şekerleme üreticileri, dansçılar, moda, bahçıvanlık, kuaförlük, otel sahipleri, jüri, limuzinciler, pazarlama, moteller, aracılar, müzik ve müzisyenler, şairlik, restoran işletmeciliği, güvenlik, sosyal hizmetler.

İkizler ve yükselen İkizler;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Mer­kür ol­du­ğun­dan do­la­yı, ile­ti­şim, araş­tır­ma, me­rak duy­gu­su­nu­zu tat­min ede­cek, zih­ni­ni­zi sü­rek­li bir şe­kil­de can­lı tu­ta­cak, mo­no­ton­luk­tan uzak, ra­hat ha­re­ket alan­la­rı ya­ra­ta­bi­le­cek mes­lek­ler siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Ha­re­ket­li ya­şam tar­zı­na yat­kın olan ka­rak­ter­le­ri ile ma­sa ba­şı, mo­no­ton iş­ler­de ba­şa­rı­lı ola­maz­lar. Araş­tır­ma­ya da­ya­nan, ko­şuş­tur­ma is­te­yen, pra­tik ze­k‚­sı­nı kul­la­na­bi­le­ce­ği iş­le­re yö­ne­lir­ler ve bu alan­lar­da üs­tün ba­şa­rı­lar el­de eder­ler. Ta­nı­tım, mu­ha­bir, rek­lam, pe­ra­ken­de­ci­lik kam­yon şo­fö­rü, ga­ze­te­ci, halk­la iliş­ki­ler, an­ti­ka­cı, sa­nat­çı, ma­nav, mo­bil­ya­cı, hu­kuk, disk jo­key, ga­ze­te­ci, tak­si şo­fö­rü, ec­za­cı, ya­zar, edi­tör, ma­ni­kür­cü, re­sep­si­yo­nist, bil­gi­sa­yar prog­ram­cı­sı, ga­ze­te sa­tı­cı­sı, pos­ta­ne ça­lı­şa­nı, med­ya ça­lı­şa­nı, öğ­ret­men, hu­kuk­çu, se­na­rist, as­tro­nom, uzay­la il­gi­li iş­ler, rad­yo­cu­luk, si­hir­baz­lık, spi­ker, mu­ha­bir, tak­lit­çi, mat­ba­acı. Mu­ha­se­be­ci­lik, rek­lam ya­zar­lı­ğı, tem­sil­ci­lik­ler, hay­van eği­ti­ci­li­ği, mü­fet­tiş­lik, arı ba­kı­cı­la­rı, ya­yın tek­nis­yen­le­ri, ofis me­mur­lu­ğu, di­ye­tis­yen­lik, DJ’­lik, edi­tör­lük, çe­vir­men­lik, kü­tüp­ha­ne­ci­lik, dil bi­lim­ci­li­ği, ma­te­ma­tik, sağ­lık tek­nis­yen­li­ği, göz­lük­çü­lük, ha­tip­lik, ko­nuş­ma­cı­lar, öğ­ren­ci­lik, de­mir­yol­la­rı ile il­gi­li iş­ler, bi­lim adam­la­rı, is­ta­tis­tik, okut­man­lık, öğ­ret­men­lik, bi­let sa­tı­şı, van­tri­lok­lar, ya­yın­cı­lık, ile­ti­şim…

Yengeç ve yükselen Yengeç;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Ay ol­du­ğun­dan do­la­yı, Mer­ha­met duy­gu­la­rı çok ge­liş­miş in­san­lar­dır. İn­san­la­rın ru­hu­na do­ku­na­cak, duy­guy­la­rı­na hi­tap ede­bi­le­cek, on­la­rı hem fi­zik­sel hem de ruh­sal açı­dan bes­le­ye­cek, in­san­lı­ğa kat­kı­sı ola­cak, iş kol­la­rı siz­ler için çok da­ha uy­gun ola­cak­tır. Ebe, tek­ne ya­pı­cı, ana­oku­lu öğ­ret­me­ni, gü­müş sa­tı­cı­sı, li­man baş­ka­nı, de­niz bi­yo­lo­gu, ta­rih­çi, res­to­ras­yon­cu, kö­pek ye­tiş­ti­ri­ci­si, kü­mes hay­van­la­rı ba­kı­cı­sı, çev­re­ci, mi­mar, kü­ra­tör, ço­cuk­lar­la il­gi­li iş­ler, aş­çı, mü­ze bek­çi­si, di­ye­tis­yen, ai­le plan­la­ma­cı­sı, fı­rın­cı, ko­lek­si­yo­ner, ev ka­dı­nı, can­kur­ta­ran, nak­li­ye­ci, or­man bek­çi­si, mi­mar. Dok­tor­luk, ai­le he­kim­li­ği, hem­şi­re­lik, psi­ko­log­luk, mü­zis­yen­lik, sa­nat ta­rih­çi­li­ği, ar­tis­tik uğ­raş­lar, oyun­cu­luk, şa­ir­lik, ai­le, top­lu­luk, va­tan­la il­gi­li gö­rev­ler, ce­mi­yet fa­ali­yet­le­ri, ya­zar­lık, her tür­lü ba­kı­cı­lık iş­le­ri, ma­hal­li yö­ne­tim­ler­de ak­tif gö­rev­ler.

Aslan ve yükselen Aslan;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Gü­neş ol­du­ğun­dan do­la­yı, mer­kez­de ola­ca­ğı­nız, adı­nız­dan söz et­ti­re­bi­le­ce­ği­niz, ego­la­rı­nız tat­min ola­ca­ğı, sö­zü­nü­zü ra­hat­lık­la ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz, emir al­mak­tan bi­raz da­ha uzak, gör­sel an­lam­da ya­ra­tı­cı ta­ra­fı­nı­zı ra­hat­lık­la or­ta­ya ko­ya­bi­le­ce­ği­niz iş kol­la­rı siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Oto­ri­te kur­ma­yı se­ven ka­rak­te­ri ile As­lan bur­cu in­san­la­rı, yö­ne­ti­min ken­di elin­de ol­du­ğu iş­ler­de ba­şa­rı­lı olur­lar. Hük­met­me­yi se­ver­ler. Bu yüz­den as­lan bur­cu in­san­la­rı­nı çok ka­la­ba­lık per­so­ne­lin ça­lış­tı­ğı bir iş or­ta­mın­da tek ba­şı­na ga­yet ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yö­ne­ti­ci­lik ya­par­ken gö­re­bi­lir­si­niz. Pro­fes­yo­nel spor­cu, ya­ra­tı­cı İş­ler, gay­ri­men­kul da­nış­ma­nı, mi­mar, ma­ğa­za­cı­lık, otel yö­ne­ti­ci­si, ka­pı­cı, mo­del, ter­zi­lik, rek­lam, cer­rah, ce­za­i so­ruş­tur­ma­cı, dans­çı, ih­ra­cat iş­le­ri, po­li­ti­ka­cı, ye­ni­lik­çi iş­ler, buz pa­ten­ci, ak­tör, yö­net­men, or­ga­ni­za­tör, mü­dür, tu­rizm­le il­gi­li iş­ler, ani­ma­tör, eğ­len­ce sek­tö­rü, reh­ber. Rek­lam, oyun­cu­luk, ma­li­ye ve şef­lik, kürk­çü­lük, bor­sa spe­kü­la­tör­lü­ğü, hü­kü­met ve ka­mu me­mur­lu­ğu, ce­za avu­ka­tı, po­li­ti­ka, baş­kan­lık, baş­ba­kan­lık, ya­rış at­la­rı eğit­men­li­ği, bor­sa­cı­lık ve halk­la iliş­ki­ler.

Başak ve yükselen Başak;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­ni Mer­kür ol­du­ğun­dan do­la­yı, sa­bır, dik­kat ve ti­tiz­lik ge­rek­ti­ren, ha­ta­ya çok faz­la yer ol­ma­yan, duy­gu­lar­dan çok man­tı­ğı­nı­zı kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz, de­tay ve ana­liz ge­rek­ti­ren iş­ler siz­ler için çok da­ha uy­gun ola­cak­tır. Sağ­lık klü­bü ça­lı­şa­nı, me­mur, ma­ran­goz­luk, aku­pun­tur uz­ma­nı, şo­för, tra­fik po­li­si, ya­zar, mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı, pey­zaj mi­ma­ri, hem­şi­re, psi­ko­log, kü­tüp­ha­ne ça­lı­şa­nı, ki­tap­çı, eko­no­mist, mu­ha­se­be­ci, eleş­tir­men, mü­fet­tiş, hiz­met sek­tö­rü ça­lı­şan­la­rı, şi­fa­cı­lık, me­mur­luk…

Terazi ve yükselen Terazi;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­ni Ve­nüs ol­du­ğun­dan do­la­yı, gü­zel­li­ğin ön plan­da ol­du­ğu, uz­laş­tı­rı­cı, bel­ki de 2 ko­nu ara­sın­da köp­rü va­zi­fe­si gö­re­bi­le­ce­ği­niz, in­san iliş­ki­le­ri­nin da­ha ön plan­da ol­du­ğu iş kol­la­rı siz­ler için çok da­ha uy­gun ola­cak­tır. Şap­ka­cı, kon­fek­si­yon­cu, tu­ha­fi­ye­ci, iç mi­mar, de­ko­ra­tör, dip­lo­mat, hu­kuk­çu, mo­del, ma­ga­zin ga­ze­te­ci­si, kim­ya­ger, ka­ri­yer da­nış­ma­nı, an­ti­ka sa­tı­cı­sı, gü­zel­lik sa­lo­nu ça­lı­şa­nı, gü­zel­lik sa­lo­nu iş­let­me­ci­si, ta­sa­rım ve ya­ra­tı­cı­lık ge­rek­ti­ren iş­ler, po­li­ti­ka­cı, no­ter, ha­kim, maç­lar ­da ha­kem­lik…

Akrep ve yükselen Akrep;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Mars ol­du­ğun­dan do­la­yı, giz­li­lik içe­ren mes­lek­le­re il­gi­si olan in­san­lar­dır. Re­ka­be­te da­ya­lı iş­ler, gö­rü­ne­nin al­tın­da ger­çek­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­niz, giz­li­li­ğin ön plan­da ol­du­ğu, de­rin araş­tır­ma ge­rek­ti­ren iş kol­la­rı siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Ekip ça­lış­ma­sı ge­rek­ti­ren iş­ler, po­lis, dub­lör, de­dek­tif, araş­tır­ma ge­rek­ti­ren iş­ler, psi­ko­log, ana­liz­ci, çi­lin­gir, pa­to­lo­jist, su te­si­sat­çı, ha­pis­ha­ne gar­di­ya­nı, ben­zin­ci, ya­pım­cı­lık, de­mir­yol­la­rın­da ça­lı­şan­lar, sor­gu yar­gı­cı, kri­mi­nal ça­lı­şa­nı, dal­gıç, le­va­zı­mat­çı, gü­ven­lik gö­rev­li­si, ma­den­ci, la­bo­rant, te­tik­çi­lik, bü­yü­cü, te­ra­pist, bor­sa ile il­gi­li iş­ler, nük­le­er san­tral ça­lı­şan­la­rı, bio­log.

Yay ve yükselen Yay;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Jü­pi­ter ol­du­ğun­dan do­la­yı, Yay bur­cu in­san­la­rı bi­li­me önem ve­rir­ler. Öğ­ren­me­yi ve öğ­ret­me­yi çok se­ver­ler. Ye­ni şey­ler keş­fe­de­ce­ği­niz, ru­tin ve mo­no­ton­luk­tan çok uzak, ön­ce ken­di­ni­ze son­ra baş­ka­la­rı­na bir şey­ler öğ­re­te­bi­le­ce­ği­niz, ki­şi­sel ge­li­şi­mi­ni­ze klat­kı­sı ola­cak, fark­lı kül­tür ve in­san grup­la­rı ile bir ara­ya ge­le­bi­le­ce­ği­niz iş kol­la­rı siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Ya­ban­cı dil öğ­ret­me­ni, çe­vir­men, avu­kat, ya­ban­cı mu­ha­bir, se­ya­hat acen­ta­sı ça­lı­şa­nı, hay­va­nat bah­çe­si ça­lı­şa­nı, ta­rih öğ­ret­me­ni, na­tü­ra­list, spor­la il­gi­li iş­ler, hay­van eğit­me­ni, üni­ver­si­te ça­lı­şa­nı, aka­de­mis­yen, sey­yah, din ada­mı, ra­hip, pa­paz, ih­ra­cat­çı, ya­yın­cı­lık, ter­cü­man, öğ­ret­men. Da­nış­man­lık, el­çi­lik, ok­çu­luk, ver­gi ta­hak­kuk me­mur­lu­ğu, mü­fet­tiş­lik, ha­yır ku­rum­la­rı, şir­ket avu­kat­lı­ğı, do­lan­dı­rı­cı­lık, ma­li­ye­ci­lik, at eği­tim­ci­li­ği jo­key­ler, jü­ri üye­le­ri, ha­kim­ler, ka­nun ko­yu­cu­lar, ba­kan­lar, pa­sa­port me­mu­ru, ec­za­cı­lık, pro­fe­sör­lük, psi­ko­log­luk, sos­yal ku­lüp­ler, se­na­to ve se­na­tör­ler, şe­rif­lik, ge­mi­ler ve nak­li­yat, ma­ğa­za­cı­lık.

Oğlak ve yükselen Oğlak;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz Sa­türn ol­du­ğun­dan do­la­yı, ta­ma­men cid­di­yet ve ku­ral­la­rın ağır bas­tı­ğı, su­lu­lu­ğa pek yer ve­ril­me­yen, duy­gu­la­rın çok faz­la işin için­de ol­ma­dı­ğı, sta­tü ve pres­tij ka­zan­dı­ra­cak, hi­ye­rar­şik dü­ze­nin sa­at gi­bi iş­le­di­ği, ra­hat bir şe­kil­de emir­ler ve­re­bi­le­ce­ği­niz iş kol­la­rı siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Si­lah­lı kuv­vet­ler ça­lı­şa­nı, sen­di­ka­cı, bor­sa­cı, me­mur, me­zat­çı, hey­kel­tı­raş, fi­nan­sal da­nış­man, pa­ra­şüt­çü­ler, mü­hen­dis, ar­ke­olog, ma­te­ma­tik­çi, di­sip­lin ku­ru­lu baş­ka­nı, dağ­cı, mi­ne­ral­ler­le uğ­ra­şan, mu­has­se­be­ci, yö­ne­ti­ci­lik ge­rek­ti­ren iş­ler, ka­ri­yer da­nış­ma­nı. Ta­rım, ar­ke­olo­ji, mi­mar­lık ve mi­mar­lar, ic­ra me­mur­lu­ğu, ma­ran­goz­luk, ha­lı­cı­lık, sı­ğır ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, si­vil mü­hen­dis­ler, kim­ya­ger­lik, mü­te­ah­hit­lik, hu­zu­re­vi ça­lı­şan­la­rı, çift­lik ve çift­çi­lik, ce­na­ze iş­le­ri, jeo­log­luk, ma­de­ni eş­ya ima­lat­çı­lı­ğı, ta­rih­çi­ler, ma­te­ma­tik­çi­ler, ma­den­ci­lik, or­ga­ni­za­tör­lük, ka­ğıt ima­lat­çı­la­rı, ta­mir­ci­lik, güm­rük mu­aye­ne me­mur­lu­ğu, mu­ha­fız­lık ve sa­at üre­ti­ci­li­ği…

Kova ve yükselen Kova;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz hem Ura­nüs hem Sa­türn ol­du­ğun­dan do­la­yı; işin için­de yi­ne ku­ral­la­rın ol­du­ğu ama bir o ka­dar fark­lı de­ği­şik, her­ke­sin ak­lı­na gel­me­ye­cek, özel, sı­ra­dı­şı, öz­gür ve ra­hat ha­re­ket ede­bi­le­ce­ği­niz ken­di için­de bir di­sip­li­ni olan fa­kat si­zin sert bir şe­kil­de emir­ler al­ma­ya­ca­ğı­nı­zi, ha­re­ket ala­nı­nı­zı kı­sıt­la­ma­ya­cak, in­san­lı­ğın ge­ne­li­ne iyi ge­le­cek iş kol­la­rı siz­ler için uy­gun ola­cak­tır. İle­ri gö­rü­şü­nü, dev­rim­ci ve ye­ni­lik­çi ka­pa­si­te­si­ni de­ğer­len­di­re­ce­ği alan­la­rı seç­me­li­si­niz. Öğ­ren­me­li ve çev­re­si­ne öğ­re­te­bil­me­li, ye­ni bu­luş­lar ya­pa­bil­me­li­dir.
Araş­tır­ma­cı ru­ha sa­hip olan Ko­va bur­cu sü­rek­li ye­ni­lik­ler pe­şin­de ko­şar. Elek­trik, elek­tro­nik, uzay bi­lim­le­ri, de­ney ve göz­le­me da­ya­lı iş­ler, göz­lük­çü, as­tro­nom, me­te­oro­lo­jist, ge­ri­at­ri, yo­ga öğ­ret­me­ni, ter­zi­lik, in­ter­net­le il­gi­li iş­ler, sos­yal med­ya uz­ma­nı, fo­toğ­raf­çı, ha­va­yo­lu ça­lı­şa­nı, pi­lot, bi­lim­sel ko­nu­lar, al­ter­na­tif-sı­ra­dı­şı-fark­lı il­gi çe­ki­ci ko­nu­lar. Ha­va­cı­lık, as­tro­log­lar, tah­rik­çi­ler, uçak mü­hen­dis­li­ği, oto­mo­bil ima­la­tı, ya­yım­cı­lık, elek­tro­nik ta­mir­ci­li­ği, bil­gi­sa­yar­cı­lık, elek­trik­çi­ler, ben­zin is­tas­yo­nu sa­hip­le­ri, hid­ro­elek­trik san­tral­le­rin­de ça­lı­şan­lar, mu­cit­ler, fo­toğ­raf­çı­lık, rad­yo­log, rönt­gen çe­ki­ci­ler, tek­nik res­sam­lar.

Balık ve yükselen Balık;
Yö­ne­ti­ci ge­ze­ge­ni­niz hem Jü­pi­ter hem de Nep­tün ol­du­ğun­dan do­la­yı, ha­yal gü­cü­nü­zün sınr­la­rı­nı zor­la­ya­cak, ya­ra­tı­cı ta­ra­fı­nı­zı ra­hat­lık­la or­ta­ya çı­kar­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak, tek­nik ol­ma­yan, ağır ça­lış­ma sa­at­le­ri ol­ma­yan iş kol­la­rı siz­ler için çok uy­gun ola­cak­tır. Sa­nat­çı, al­kol üre­ti­ci­si, ha­yır ku­ru­mu ça­lı­şan­la­rı, ta­sa­rım­cı, ilüz­yo­nist, dok­tor, has­ta­ba­kı­cı, mü­zik yö­ne­ti­ci­si, öy­kü ya­za­rı, su ve de­niz­le il­gi­li iş­ler, de­niz­ci, koz­me­tik, ba­lık­çı­lık, ba­le, opa­ret, su spor­la­rı, bar­men, do­lan­dı­rı­cı­lık, süs eş­ya­sı ya­pı­mı ve­ya bu­nun­la il­gi­li iş­ler, fal­cı­lık, med­yum­luk. Ak­tör ve ak­tris­ler, kim­ya mü­hen­dis­li­ği, do­lan­dı­rı­cı­lık, şo­för­lük, ec­za­cı­lık, sah­te­kar­lık, cam eş­ya fab­ri­ka­la­rı, so­ruş­tur­ma­cı­lar, si­hir­baz­lık, de­niz­ci­lik, fo­toğ­raf­çı­lık, ok­ya­nus bi­lim­ci­le­ri, se­ya­hat yer­le­ri, ge­mi­ler ve ge­mi­ci­lik, de­niz yol­cu­lu­ğu, sos­yal yar­dım ku­rum­la­rı ve şa­rap tüc­car­lı­ğı.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?