logo


Gençlik sırrını açıkladı!

hatice-aslanSi­ne­ma, ti­yat­ro ve di­zi­le­rin ara­nı­lan oyun­cu­la­rı ara­sın­da yer alan, en son yayından kaldırılan Bugünün Saraylısı dizisinde rol alan Ha­ti­ce As­lan, her za­man form­da ol­ma­sıy­la dik­kat çe­ki­yor.

Fit bir vü­cu­da sa­hip ol­mak için bü­yük bir ça­ba sarf et­me­di­ği­ni söy­le­yen As­lan, “Sa­de­ce es­ki usul ka­dın­lar gi­bi ya­şı­yo­rum. Ev­de çama­şır­dan te­miz­li­ğe, ütü­den ye­mek pi­şir­me­ye ka­dar her işi ken­dim ya­pı­yo­rum. Gü­nü­müz ça­lı­şan mo­dern ka­dın pro­fi­lin­den uzağı­m” di­ye ko­nuş­tu.

RESTORANDA YEMİYORUM

Bugün’de yer alan habere göre; Bes­len­me­si­ne de dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Ha­zır yi­ye­cek­ler­den uzak du­ru­yo­rum. Resto­ran­lar­da ye­mek ye­me­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Mut­fak­ta ol­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Man­tı, yap­rak sar­ma, aşu­re yap­ma­yı çok se­vi­yorum. Bun­lar ki­lo al­dır­maz. Nor­mal por­si­yon­da yer­se­niz hiç­bir şey ki­lo al­dır­maz” de­di.

DİZİLER TEKRARA DÜŞÜYOR

Kı­sa sü­re ön­ce rol al­dı­ğı Bugünün Saraylısı di­zisi rey­ting­le­re kur­ban olan Ha­ti­ce As­lan, sek­tör hak­kın­da öze­leş­ti­ri­de bu­lun­du. Ün­lü oyun­cu, “Di­zi­ler de­vam­lı tek­ra­ra dü­şü­yor. Ye­ni ko­nu­lar üre­ti­le­mi­yor. Ame­ri­ka­’yı ye­ni­den keş­fet­me­ye ge­rek yok. Ba­şa­rı­lı ol­mak için 40 da­ki­ka­ya dü­şü­rül­me­li­” de­di.

Etiketler: » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

7+9 = ?