logo

Elektrik faturasındaki haksız kesintiye iade müjdesi

elektrik-faturasindaki-haksiz-kesintiye-iade-mujdesi_1314029_720_400Elektrik faturasından alınan 5 kalem Yargıtay tarafından haksız bulundu. Yargıtay, kayıp-kaçak, perakende satış hizmet, sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli adı altında alınan paraların geri ödenmesine karar verdi.

Yar­gı­tay, Bur­sa­’da da­ğı­tım ya­pan Ulu­dağ Elek­trik A.Ş’­nin elek­trik fa­tu­ra­sın­da ka­yıp ka­çak baş­ta ol­mak üze­re 5 ka­lem­de yap­tı­ğı tah­si­la­tı hak­sız bu­la­rak tü­ke­ti­ci­ye ia­de­si­ne ka­rar ver­di. Yar­gı­tay ka­ra­rı­na gö­re ka­yıp-ka­çak da­hil tü­ke­ti­ci­ye ia­de edi­le­cek tu­tar fa­tu­ra­nın yüz­de 21’i­ne denk ge­li­yor. Yar­gı­tay kay­nak­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin ge­ri­ye yö­ne­lik 10 yıl­lık fa­tu­ra için tü­ke­ti­ci ha­kem he­yet­le­ri­ne baş­vur­ma hak­kı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

3 ku­rum hak­lı gör­dü

M.G. isim­li bir va­tan­daş, elek­trik fa­tu­ra­sın­da­ki ka­yıp ka­çak, sa­at oku­ma, da­ğı­tım, pe­ra­ken­de sa­tış hiz­met ve ile­tim sis­te­mi kul­la­nım be­de­li adı al­tın­da alı­nan 584 li­ra­lık üc­re­te kar­şı Bur­sa Gür­su Kay­ma­kam­lı­ğı tü­ke­ti­ci ha­kem he­ye­ti­ne baş­vur­du. Ha­kem he­ye­ti, alı­nan üc­ret­le­rin hak­sız ol­du­ğu­na ve alı­nan pa­ra­nın ia­de­si­ne ka­rar ver­di.

Yar­gı­tay: Hu­ku­ka ay­kı­rı

Da­ğı­tım şir­ke­ti bu kez de Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si­’ne da­va aç­tı. Bur­sa 1. Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si, va­tan­daş le­hi­ne ka­rar ver­di. Mah­ke­me ka­ra­rın­da, ka­yıp-ka­çak, pe­ra­ken­de sa­tış hiz­met, sa­yaç oku­ma, ile­tim sis­te­mi kul­la­nım ve da­ğı­tım be­de­li al­tın­da alı­nan fa­tu­ra­da­ki 257,44 TL’­lik mik­ta­rın ia­de­si yö­nün­de ha­kem he­ye­ti­nin ver­di­ği ka­ra­rın ye­rin­de ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Da­ğı­tım şir­ke­ti bu kez Yar­gı­ta­y’­a tem­yi­ze git­ti. Yar­gı­tay 3. Hu­kuk Da­ire­si, ka­yıp-ka­çak üc­re­ti baş­ta ol­mak üze­re 5 ka­lem­de alı­nan üc­ret­le­rin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­du­ğu­na ka­rar ver­di.

Hukuk devletiyle bağdaşmaz

Yar­gı­tay’ın ka­ra­rın­da: “E­lek­trik ener­ji­si­nin nak­li es­na­sın­da mey­da­na ge­len ka­yıp ile baş­ka ki­şi­ler ta­ra­fın­dan hır­sız­lan­mak su­re­tiy­le kul­la­nı­lan elek­trik be­del­le­ri­nin (ka­çak) ku­ral­la­ra uyan abo­ne­ler­den tah­si­li yo­lu­na git­mek hu­kuk dev­le­ti ve ada­let dü­şün­ce­le­ri ile bağ­daş­ma­mak­ta­dır” de­nil­di.

Paranızı nasıl geri alabilirsiniz?

Tü­ke­ti­ci­ler Yar­gı­tay ka­ra­rı uya­rın­ca tü­ke­ti­ci ha­kem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ra­rak, fa­tu­ra­lar­da hak­sız bu­lu­nan be­del­le­ri ta­lep ede­bi­le­cek. Tü­ke­ti­ci ha­kem he­ye­ti va­tan­da­şın baş­vu­ru­su­nu red­de­der­se tü­ke­ti­ci mah­ke­me­si­ne baş­vu­ru im­ka­nı bu­lu­nu­yor. Yar­gı­tay kay­nak­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin ge­ri­ye dö­nük 10 yıl­lık üc­re­tin ia­de­si­ni is­te­ye­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.

Hırsızlığı önleme şirkete ait

Yargıtay kararında elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi bizzat enerjinin sahibine ait olduğu vurgulandı.

Faturanın yüzde 21’i

Yargıtay’ın tüketiciye iadesine karar verdiği 5 kalem elektrik faturasının yüzde 21’ine denk geliyor. Yapılan hesaplamaya göre, 100 kilovatsaat tüketen ve 53,56 lira fatura ödeyen bir tüketici yaklaşık 11,89 lirayı bu 5 kalem için dağıtım şirketine ödüyor.

Kaynak:Bugün Gazetesi/Metin Arslan

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+10 = ?