logo


Binalar AKP’ye borçlar CHP’ye

side-manavgat-fotoğrafıÖzel İdarelerin devrinde isyan ettiren ayrımcılık

CHP’li belediyelerin borca batırılmak istendiğini ileri süren Vekil Gürkut Acar, “Bunun talimatını kim verdi?” diye sordu
CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Gür­kut Acar, “bü­tün­şe­hi­r” uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ka­pa­nan bel­de be­le­di­ye­le­ri ile il özel ida­re­le­ri­nin mal, ala­cak ve borç­la­rı­nın be­le­di­ye­le­re dev­ri aşa­ma­sın­da, CHP’­li be­le­di­ye­le­re borç­la­rın ve­ri­lip, mal ve ala­cak­la­rın ve­ril­me­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Ka­pa­nan ku­rum­la­rın mal, ala­cak ve borç­la­rı­nın bir bü­tün ola­rak be­le­di­ye­le­re dev­re­dil­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­cak CHP’­li be­le­di­ye­le­re il özel idarelerinin sadece borç­la­rının dev­re­dil­di­ği­ni be­lir­ten Acar, şöyle konuştu:

Yatırım yapamıyorlar
“Borç­lar, CHP’­li olan be­le­di­ye­le­re yı­kı­lır­ken, mal ve ala­cak­lar AK­P’­li olan be­le­di­ye­le­re dev­re­dil­mek­te­dir. Ada­let­siz ve hu­ku­ka ay­kı­rı bir uy­gu­la­ma ile CHP’­li olan be­le­di­ye­le­rin eli ko­lu bağ­lan­mak­ta, bor­ca ba­tık ve ya­tı­rım ya­pa­maz du­ru­ma dü­şü­rül­mek is­ten­mek­te­di­r” de­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala­’ya so­ru öner­ge­si ve­ren Acar, şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
“Borç­la­rın dev­re­dil­di­ği, mal ve ala­cak­la­rı­nın dev­re­dil­me­di­ği be­le­di­ye­ler­de, baş­kan­la­rın se­çil­di­ği par­ti­le­re gö­re da­ğı­lı­mı ne­dir? Borç­la­rın mu­ha­le­fet­ten se­çi­len be­le­di­ye­le­re, mal ve ala­cak­la­rın ise ik­ti­dar­dan se­çi­len be­le­di­ye yö­ne­tim­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­sı ada­let ve hu­kuk­la bağ­daş­mak­ta mı­dır? Ayı­rım­cı ve çif­te stan­dart içe­ren uy­gu­la­ma­la­rın önü­ne ge­çi­le­cek mi­dir? Yok­sa ta­li­mat si­zin ta­ra­fı­nız­dan mı ve­ril­miş­tir?”

Etiketler: » » » » » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

8+2 = ?