logo


12 yıllık AKP iktidarında baskı ve sansür zirvede

sansürCHP’nin raporuna göre; iktidar, sadece geçen yıl kültür ve sanata yönelik 135 olayda baskı ve sansür uyguladı.

Sanat kurumları basıldı, sanatçılar hedef gösterildi, usulsüz atamalar yapıldı. İşte acı gerçeği gözler önüne seren o rapor:
Tür­ki­ye­’yi 12 yıl­dır yö­ne­ten AK­P’­nin bas­kı ve san­sü­rü, gi­de­rek ar­tı­yor. CHP Kül­tür ve Sa­nat Plat­for­mu­’nun ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2014 yı­lı­nı mer­cek al­tı­na al­dı­ğı ra­por, bu ger­çe­ği göz­ler önü­ne ser­di. Ra­po­ru, CHP’­nin Kül­tür ve Sa­nat­tan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­can Ka­ra­kaş, Ge­nel Mer­ke­z’­de dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la açık­la­dı. “Kül­tür ve Sa­na­ta Uy­gu­la­nan Bas­kı ve San­sür/2014 Ra­po­ru­”n­da yer alan sap­ta­ma­lar­dan en çar­pı­cı olan­la­rı şöy­le:

OS­CAR­LI FİL­Mİ VEREN KANALA CE­ZA…
-AKP ta­ra­fın­dan 32 kez bel­ge­sel, si­ne­ma ve ti­yat­ro oyu­nu­na san­sür ve ya­sak uygulandı.
-22 kez sa­nat ku­rum­la­rın­da usul­süz gö­rev­den al­ma, ata­ma ve zor­la is­ti­fa ola­yı ya­şan­dı.
-18 kez rad­yo, te­le­viz­yon, ga­ze­te san­sü­rü ve ya­sa­ğı ko­nul­du. Ör­ne­ğin, “Pi­ya­no­” gi­bi sa­yı­sız ulus­la­ra­ra­sı ödül­ler al­mış, 3 Os­ca­r’­lı bir fil­mi gös­te­ren GÜN TV şid­det ge­rek­çe­siy­le ce­za­lan­dı­rıl­dı. TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­in baş­vu­ru­suy­la, 4 es­ki ba­ka­nın rüş­vet al­dı­ğı id­di­asıy­la ku­ru­lan TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’y­la il­gi­li ha­ber­le­re ko­mis­yo­nun sü­re­si­nin bit­ti­ği 27 Ara­lı­k’­a ka­dar “ya­yın ya­sa­ğı­” ge­tir­di.
– 17 kez in­ter­net sitelerine ve sos­yal med­ya mecralarına yasak uy­gu­lan­dı.

FAZIL SAY’IN ESERLERİ KONULMADI
– 16 kez di­ğer sa­nat dal­la­rı ve ede­bi­yat ala­nın­da san­sür ve ya­sak­la­ma ola­yı ya­şan­dı. Fa­zıl Sa­y’­ın eser­le­ri Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­-sı­’nın (CSO) prog­ra­mın­dan çıkarıl­dı.
– 16 kez kül­tür var­lık­la­rı­na ve sa­nat alan­la­rı­na sal­dı­rı ger­çek­leş­ti.
– 9 olay­da yar­dım fon­la­rı, sa­nat ve kül­tür süb­van­si­yon­la­rı ile il­gi­li öde­nek­ler gün­de­me gel­di.
– 5 olay­da ise kül­tür ve sa­nat in­san­la­rı­na kar­şı söz­lü sal­dı­rı, he­def gös­ter­me ger­çek­leş­ti.
– Top­lam 135 olay­da hü­kü­met ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan kül­tür ve sa­na­ta yö­ne­lik ya­sak­la­ma, bas­kı ve san­sür uy­gu­lan­dı.

Kaynak:Başak KAYA / SÖZCÜ


Share
#

SEN DE YORUM YAZ

9+6 = ?